Villkor för utbildning

Allmänna Villkor

Eleven accepterar att anmälan till kursen är *bindande (2005:59). Inbetalning av anmälningsavgift på 3 575 SEK ska ske via BG 697-9157. Först när anmälningsavgiften är betald säkras din plats i kursen.

Resterande 32 175 SEK av kursavgiften skall ske enligt faktura.

Likvid skall vara Glam Nails tillhanda inom angiven tid, i annat fall riskerar eleven att mista sin kursplats.

Anmälningsavgift återbetalas ej.

Anmälan

Anmälan skall ske till mejladress rebecka@glamnails.se.

Anmälningen är endast giltig när deltagaren fyllt i och återsänt vårt anmälningsformulär och anmälningsavgiften är betald.

Anmälningsvillkor

När du anmäler dig till våra kurser accepterar du våra anmälningsvillkor. Vid anmälan och återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen. Tänk på att en anmälan till en kurs är bindande. Du är bunden till avtalet även om du inte har läst villkoren.

Vid anmälan till kurs som startar inom 30 dagar efter anmälningstillfället skall särskild överenskommelse ingås mellan Glam Nails och kursdeltagaren beträffande avanmälning och betalningsdatum.

Kursstart och kallelse

Datum för kursstart/kallelse meddelas på fakturan, och anges i anmälningsformuläret.

*Ångerrätt

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan enligt nedanstående villkor. Om du avanmäler dig när tiden för ångerrätten löpt ut, har vi rätt att ta ut avgifter enligt nedan:

 • Vid avanmälan senast 30 dagar före kursstart debiteras motsvarande anmälningsavgiftens belopp.

 • Vid avanmälan mindre än 30 dagar före kursstart, debiteras en avgift motsvarande halva kursavgiften med avdrag för kursmaterial.

 • Vid avanmälan mindre än 14 dagar före kursstart, debiteras hela kursavgiften, med avdrag för kursmaterial.

 • Om kursen har startat och du deltagit vid en sammankomst/kursdag eller uteblir utan att meddela oss, har du accepterat att avstå från ångerrätten, varvid ingen återbetalning sker.

Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande, därför skall du avboka din anmälan enligt nedan:

 • Meddelande om avbokning skall lämnas skriftligen t ex, via brev eller e-post.

 • Meddelande om avbokning ska innehålla dina personuppgifter samt uppgift om den kurs du är anmäld till.

 • Avbokar du kursen enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften, exkl anmälningsavgiften.

Anmälningsavgiften kan hållas kursdeltagaren tillgodo för ett senare kurstillfälle inom ett år.

Studieavbrott pga sjukdom

Om du avbryter en kurs på grund av ett varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den del av kursavgiften som inte förbrukats, dock med avdrag för studiematerial.

Övriga villkor

 • Eleven accepterar att det som ingår i kursavgiften är följande: lärarledda lektioner, kursmaterial, examination samt diplom. Kostnader från elevens sida ombesörjs ej av Glam Nails.

 • Läraren ger diplom till varje elev efter fullföljd kurs och avlagt examinationsprov med förutsättning att underlag finns för att eleven fullgott tagit till sig utbildningen. Beslutet är slutgiltigt och går ej att överklaga.

 • Glam Nails förbehåller sig rätten att ändra eller ställa in en kurs, exempelvis gäller detta då skolan har för få anmälda till en kursperiod (under 3 anmälda elever). Under dessa omständigheter kommer ett nytt kursdatum i första hand att erbjudas. Skulle detta ej vara möjligt så återbetalas 100 % av inbetalda avgifter.

 • Eventuella försäkringar och liknande som behövs i samband med kursperioden ombesörjs av eleven själv.

 • Vid krigshandling, strejk, katastrof eller annan s.k. force‐majeure förbehåller sig Glam Nails rätten att bryta avtalet med eleven. Skulle detta inträffa återbetalas den tid av inbetalda avgifter som återstår.

 • Glam Nails tar ej ansvar för eventuella tryckfel/fel i till eleven tillhandahållet material och på webbsida.

Dessa allmänna villkor har uppdaterats i December 2014 av Glam Nails, som även äger rätt att ändra och/eller revidera dem samt beslutar om deras närmare tillämpning.

Kommentera